Politika varstva osebnih podatkov

Episcenter d.o.o. zbira vaše osebne podatke za namen izvajanja trženjskih in javnomnenjskih raziskav ter nagradnih žrebanj, ki jih izvajajmo za svoje naročnike s področja medijev, energetike, izobraževanja, trgovine, zavarovalništva, farmacije, državnih ustanov, občin, zbornic in javnih agencij ter ostalih.

Episcenter d.o.o. je na področju izvajanja raziskav edini upravljavec vaših osebnih podatkov. Na področju izvajanja raziskav je standard varstva osebnih podatkov naše vodilo, zato so za zagotavljanje ustreznega nivoja varstva sprejeta ustrezna notranja pravila varstva ter nadzorni mehanizmi, ki preprečujejo zlorabo ali kakršnokoli nepooblaščeno obdelavo.

Obdelava vaših osebnih podatkov je strogo omejena na obdelavo tistih zaposlenih v družbi Episcenter d.o.o., ki vaše osebne podatke nujno potrebujejo za izvajanje delovnih nalog. V določenih primerih vaše osebne podatke obdelujejo pogodbeni obdelovalci s katerimi ima Episcenter d.o.o. sklenjeno pisno pogodbo ter druge osebe, ki imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in uveljavljanjem pravic, ki vam jih omogoča zakonodaja se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov: Jerneja Merva, tel.: +386 41 921 762, e-pošta: jerneja.merva@dataofficer.si, ali v nadaljevanju preberete več o vaših pravicah.

Pravna podlaga za zbiranje osebnih podatkov

Episcenter d.o.o. zbira in drugače obdeluje osebne podatke le:

 • če je za obdelavo osebnih podatkov s strani posameznikov podana privolitev,
 • če gre za sklepanje in izvajanje pogodb,
 • če zakonitih interesov za katere si prizadevajo 
Na kakšen način pridobimo osebne podatke

 

Osebne podatke Episcenter d.o.o. pridobi na podlagi vašega obiska spletnega mesta družbe Episcenter d.o.o., ob izvajanju raziskav ali ko sodelujete v naših nagradnih igrah.

Katere so kategorije posameznikov katerih osebni podatki se zbirajo

Episcenter d.o.o. obdeluje osebne podatke respondentov, strank, kupcev in naročnikov.

Posamezne kategorije posameznikov, katerih podatki se evidentirajo v zbirkah:

 • Posamezniki, ki se na podlagi soglasja odločijo za: obisk spletnega mesta družbe, sodelovanje v raziskavah in udeležbo pri nagradnih igrah.
 • Posamezniki, katerih osebne podatke Episcenter d.o.o. obdeluje na podlagi druge zakonite pravne podlage.

Katero vrsto osebnih podatkov obdelujemo

Episcenter d.o.o. od sodelujočih v raziskavah, naročnikov in obiskovalcev spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno. Ti podatki so: ime in priimek, naslov elektronske pošte, naslov, telefonska številka, IP naslov. Episcenter d.o.o. pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika ali na podlagi njegovega obiska spletnega mesta družbe.

Koliko časa hranimo vaše podatke

Osebni podatki zbrani s strani družbe Episcenter d.o.o. se hranijo za obdobje, ki je potrebno za dosego namena in je odvisno od pravne podlage za obdelavo, vedno, pa pazimo, da je rok hrambe omejen na najkrajše možno obdobje. ,

Po preteku roka hrambe se osebni podatki zbrišejo, blokirajo ali anonimizirajo, dokumentacija pa se uniči tako, da ni več možno ugotoviti njene vsebine oziroma je ni več mogoče ponovno uporabljati.

Kdo obdeluje vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke obdelujejo:

 • zaposleni na družbi Episcenter d.o.o., na tistih delovnih mestih na katerih je zaradi narave njihovih nalog potrebna obdelava osebnih podatkov posameznikov,
 • pogodbeni obdelovalci družbe Episcenter d.o.o., ki izpolnjujejo zahteve družbe Episcenter d.o.o. v zvezi z obdelavo osebnih podatkov posameznikov in s katerimi ima družba podpisane ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov posameznikov ter zagotavljajo enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala družba Episcenter d.o.o.,
 • morebitne tretje osebe vendar zgolj in izključno, če ste bili o tem izrecno obveščeni preden ste nam posredovali svoje osebne podatke,
 • druge osebe, kadar imajo zakonsko podlago za pridobitev in obdelavo osebnih podatkov.

Kako varujemo vaše osebne podatke

Na podlagi Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR), nacionalne zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je družba Episcenter d.o.o. sprejela Pravilnik o varstvu osebnih podatkov, ki določa tako pravila varstva kot tudi druge zahteve, ki jih določa evropska in nacionalna zakonodaja na področju varstva osebnih podatkov. Episcenter d.o.o. zagotavlja uveljavitev pomembnih temeljnih načel obdelave osebnih podatkov in sicer, da so osebni podatki:

a) obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki („zakonitost, pravičnost in preglednost“);

b) zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se ne smejo nadalje obdelovati na način, ki ni združljiv s temi nameni; nadaljnja obdelava v namene arhiviranja v javnem interesu, v znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1) ne velja za nezdružljivo s prvotnimi nameni („omejitev namena“);

c) ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo („najmanjši obseg podatkov“);

d) točni in, kadar je to potrebno, posodobljeni; sprejeti je treba vse razumne ukrepe za zagotovitev, da se netočni osebni podatki brez odlašanja izbrišejo ali popravijo ob upoštevanju namenov, za katere se obdelujejo („točnost“);

e) hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo; osebni podatki se lahko shranjujejo za daljše obdobje, če bodo obdelani zgolj za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno- ali zgodovinskoraziskovalne namene ali statistične namene v skladu s členom 89(1), pri čemer je treba izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe iz te uredbe, da se zaščitijo pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki („omejitev shranjevanja“);

f) obdelujejo se na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi („celovitost in zaupnost“).

Episcenter d.o.o. zagotavlja redno usposabljanje in ozaveščanje vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri obdelavi osebnih podatkov. Usposabljanje in ozaveščanje zajema najmanj naslednja področja:

 • predpise s področja varstva osebnih podatkov,
 • odgovornosti vseh v procesu,
 • poznavanje internih aktov družbe Episcenter d.o.o.,
 • vodenje ažurne evidence o zbirkah osebnih podatkov,
 • varnostne kontrole, ki se nanašajo na osebne podatke,
 • pogodbe in razmerja s tretjimi osebami oziroma obdelovalci,
 • ravnanje s poizvedbami, ugovori in pritožbami strank,
 • razvoj varstva zasebnosti za nove procese in izdelke,
 • procesi zaznavanja in odzivanja na primere kršitev osebnih podatkov.

Kakšne so vaše pravice

Na podlagi pravice posameznika do seznanitve o obdelavi lastnih osebnih podatkov, družba Episcenter d.o.o. na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca:

 • zagotovi potrdilo o tem, ali se osebni podatki, ki se nanašajo na tega posameznika, obdelujejo ali ne,
 • na razumljiv način obvesti tega posameznika, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, se obdelujejo in o izvoru teh podatkov,
 • seznani posameznika z namenom obdelave, vrsto osebnih podatkov ter obdobjem hrambe osebnih podatkov,
 • omogoči vpogled v evidenco zbirke osebnih podatkov in vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo na tega posameznika, in njihov prepis,
 • dostavi izvlečke, potrdila ali izpise osebnih podatkov, ki se nanašajo na posameznika, v katerih sta navedena namen in pravna podlaga za zbiranje, obdelavo in uporabo teh podatkov,
 • omogoči informacijo o obstoju pravice do popravka, izbrisa, ali omejitve obdelave osebnih podatkov ali obstoju pravice do ugovora taki obdelavi,
 • dostavi natisnjen dokument, ki vsebuje informacije o tem, komu je bil omogočen dostop do osebnih podatkov tega posameznika, za kakšen namen in na kateri pravni podlagi,
 • omogoči informacijo o pravici do vložitvi pritožbe pri nadzornem organu,
 • v primeru, da informacije niso zbrane neposredno od posameznika, posreduje informacijo o viru osebnih podatkov,
 • omogoči informacijo o morebitnem obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev in
 • omogoči informacijo o morebitnih prenosih osebnih podatkov v tretje države (vključno z zaščitnimi ukrepi).

Poleg pravice do dostopa oziroma seznanitve, Episcenter d.o.o. na zahtevo oziroma vlogo posameznika odloča tudi o drugih pravicah posameznik in sicer: do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, do preklica obdelave (v primeru pravne podlage privolite), omejitve obdelave osebnih podatkov ali do ugovora obdelavi ter prenosljivosti podatkov. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Spremembe politike varstva osebnih podatkov

Episcenter d.o.o. si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.

V primeru bistvenih sprememb ali spremembe načina, kako družba Episcenter d.o.o. uporablja osebne podatke, bo le-ta pred uvedbo sprememb uporabnike obvestila na spletni strani oz. kjer je dana privolitev za obveščanje preko elektronskega naslova, tudi na navedeni način.

Episcenter d.o.o. priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Episcenter d.o.o. varuje njihovo zasebnost.

Obdelava osebnih podatkov preko spleta

Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v družbi Episcenter d.o.o.. Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih mest družbe Episcenter d.o.o., vedeti, kako vašo zasebnost varujemo:

 • z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naših spletnih mest. Po spletnih mestih družbe Episcenter d.o.o., se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
 • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
 • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike. 

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.

Ponudnik spletnega mesta je obdelovalec osebnih podatkov Kivi Com d.o.o., Kidričeva ulica 3A, 2380 Slovenj Gradec, s katerim ima Episcenter d.o.o. sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Podatki so shranjeni na sedežu podjetja Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Osebne podatke Episcenter d.o.o. pridobi na podlagi vašega obiska spletnega mesta.

Obdelava  osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, ko sodelujete v nagradnih igrah

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj z namenom sodelovanja v nagradnih igrah in prevzema nagrade.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve v sodelovanje v nagradni igri.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka, davčna številka, IP naslov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov družbe Episcenter d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja ter skrbniki spletne strani ter subjekti, katerim smo osebne podatke dolžni posredovati v skladu z zakonodajo.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do vašega preklica. Po tem času oz. po vašem preklicu jih bo družba Episcenter d.o.o., v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, trajno uničila.

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Obdelava osebnih podatkov, ki jih avtomatsko zbira analitika spletne strani

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Episcenter d.o.o. je: Jerneja Merva, univ.dipl.prav, CIPP/E, Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, Domžale

Kontakt DPO: jerneja.merva@dataofficer.si

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše osebne podatke obdelujemo zgolj zato, da vam izboljšamo uporabniško izkušnjo.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega obiska naše spletne strani.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: ime in priimek, elektronska pošta, telefonska številka, IP naslov.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali nikomur. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov družbe Episcenter d.o.o., v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja ter skrbniki spletne strani.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje uporabljeni oziroma do vašega preklica. Po tem času oz. po vašem preklicu jih bo Episcenter d.o.o., v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, trajno uničilo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do vpogleda in popravka,
 • pravica do blokiranja,
 • pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
 • pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov, ki jih zbiramo v okviru prejemanja ponudb za zaposlitve 

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri Episcenter d.o.o. je: Jerneja Merva, univ.dipl.prav, CIPP/E, Dataofficer d.o.o., Ljubljanska cesta 68, Domžale

Kontakt DPO: jerneja.merva@dataofficer.si

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vzpostavitev kontakta z namenom opravljanja dela pri Episcentru.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo so: interes za vrsto dela, ime in priimek, leto rojstva, elektronska pošta, telefonska številka.

Vaših osebnih podatkov se ne posreduje drugim uporabnikom in se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Avtomatizirana obdelava ne poteka. 

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oziroma 1 mesec po prejemu. Po tem času oz. po vašem preklicu jih bo Episcenter d.o.o., v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, trajno uničilo.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

 • pravica do preklica privolitve,
 • pravica do informiranja,
 • pravica do dostopa do podatkov,
 • pravica do popravka, 
 • pravica do izbrisa ("pozabe"), 
 • pravica do omejitve obdelave,
 • pravica do prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave pred preklicem privolitve. 

Uveljavljanje pravic 

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete pisno zahtevo na:

 • Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana ali na
 • e-naslov dpo@episcenter.si.

ali z zahtevo, podano preko obrazca, zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Na isti način lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete tudi podane privolitve za obdelavo osebnih podatkov, v kolikor ste jih podali. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Da vam bo lažje, si lahko pomagate z že pripravljenim obrazci:

Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov dpo@episcenter.si ali Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana.

Ta Politika varstva osebnih podatkov se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe.

 

O piškotkih in njihovi uporabi na naši spletni strani

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika, itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani

1. Lastni piškotki

Ime piškotka

Trajanje

Opis

EuCookieLaw

1 leto

Shrani uporabnikove preference

ASP.NET_SessionId

Trajanje seje

Identifikator seje uporabnika

.ASPXANONYMOUS

3 mesece

Funkcionalni piškotek

DotNetNukeAnonymous

1 ura

Funkcionalni piškotek

language

1 leto

Hrani podatek o uporabnikovih jezikovnih nastavitvah

Google Analytics

_utma

2 leti

Google Analytics
Zabeleži razlikovanje med uporabniki in sejami

_utmb

30 minut

Google Analytics
Zabeleži novo sejo ali novega uporabnika

_utmz

6 mesecev

Google Analytics
Določa vir prometa ali oglaševalsko akcijo

_utmc

Trajanje seje

Google Analytics
Zabeleži čas trajanja obiska


2. Piškotki zunanjih spletnih mest

Ime piškotka

Trajanje

Opis

__atuvc, dt, uvc, uit, ssh, sshs, ssc, uid

do 2 leti

AddThis

Spremljanje posodobljenega stanja na spletni strani. Piškotek socialnega vtičnika.

use_hitbox

Trajanje seje

You Tube

VISITOR_INFO1_LIVE

8 mesecev

YouTube

YSC

Trajanje seje

YouTube

PREF

Trajni

YouTube

PREF

2 leti

Google

NID

2 leti

Google

 

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nagradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.