Odločanje uporabnikov o nakupu telekomunikacijskih storitev - 2. del

30.09.2020SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU

»Odločanje uporabnikov o nakupu telekomunikacijskih storitev - 2. del«

 

Uvodne določbe

1.       člen

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega žrebanja, ki ga organizira Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Sodelovanje v nagradnem žrebanju

2.       člen

V nagradnem žrebanju sodelujejo osebe starejše od 18 let.

3.       člen

Sodelovanje v raziskavi, in s tem v nagradnem žrebanju, je mogoče le preko spleta.

4.       člen

Izbor oseb za sodelovanje v spletni anketi poteka naključno, iz spletnega panela organizatorja in preko Facebook objave.

5.       člen

Za uspešno uvrstitev v žreb morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki o sodelujočem.

Posamezna oseba se lahko uvrsti v žreb samo enkrat.

6.       člen

V žrebanje se bodo uvrstile osebe, ki bodo v času trajanja ankete, to je od 30. 9. 2020 do 5. 10. 2020 (oz. do zapolnitve kvot), v celoti izpolnile anketni vprašalnik.

Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne spletne prijave. Organizator si pridržuje pravico, da nepopolne spletne prijave izloči iz žrebanja.

7.       člen

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradnem žrebanju imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

8.       člen

V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le osebe, ki v okviru spletne ankete sprejmejo pravila nagradnega žrebanja.

Nagrade

9.       člen

Nagrada: 1x darilni bon trgovine Mercator v vrednosti 40€

Potek žrebanja

10.   člen

Organizator bo na svojem sedežu izmed vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov izžrebal 1 nagrajenca.

11.   člen

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

12.   člen

Nagradno žrebanje bo izvedeno 12. 10. 2020. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko telefona ali e-pošte.

13.   člen

Nagrajenec se s sodelovanjem strinja z objavo imena in priimka na spletni strani in na profilih družbenih omrežji organizatorja.

14.   člen

Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

15.   člen

Žrebanje komisija izpelje na elektronski način. Izid žrebanja je naključen.

16.   člen

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

§  datumu, uri in kraju žrebanja,

§  članih komisije,

§  izžrebancu oz. nagrajencu,

§  uri zaključka žrebanja.

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

17.   člen

Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Pristojnosti komisije nagradnega žrebanja

18.   člen

Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradnega žrebanja.

19.   člen

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradnem žrebanju so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

Prevzem nagrad

20.   člen

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko telefona ali e-pošte, na dan žrebanja 12. 10. 2020, oziroma najkasneje 18. 10. 2020. Organizator bo nagrajencu v telefonskem pogovoru ali preko e-pošte sporočil nadaljnje informacije o prevzemu nagrade.

21.   člen

Prejemnik nagrade se lahko s pisno izjavo, ki jo pošlje organizatorju, odpove nagradi v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade.

22.   Člen

Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 30-ih dni po izžrebu.

23.   Člen

V kolikor nagrada ne bo prevzeta v 14-ih dneh po 2. obvestilu ali nagrado odkloni, se nagrada ne podeli.

24.   Člen

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

25.   člen

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

26.   člen

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

27.   člen

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje. Morebitna odpoved nagradnega žrebanja bo objavljena na spletni strani organizatorja. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradnega žrebanja.

Zaključek nagradnega žrebanja

28.   člen

Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradnega žrebanja dve leti.

29.   člen

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Varstvo osebnih podatkov

30.   člen

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec nagradnega žrebanja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo so: telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov.

31.   člen

Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradnega žrebanja. Osebne podatke lahko organizator nagradnega žrebanja uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

Končna določba

32.   člen

Pravila nagradnega žrebanja pričnejo veljati z dnem 3. 09. 2020. V času trajanja ankete so pravila na vpogled na spletnih straneh www.episcenter.si ter v tajništvu podjetja, na naslovu Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, to je vsak delavnik od 9:00 do 15:00 ure.

 

 

Ljubljana, 30. 09. 2020

 

 

Episcenter d.o.o.

Igor Oman, direktor


Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.