Raziskava o zadovoljstvu s ponudniki interneta, telefonije, televizije - splošni pogoji sodelovanja v nagradnem žrebanju

23.12.2019SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU

  »Zadovoljstvo s ponudniki interneta, telefonije, televizije«

   

  Uvodne določbe

  1.       člen

  S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega žrebanja, ki ga organizira Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

  Sodelovanje v nagradnem žrebanju

  2.       člen

  V nagradnem žrebanju sodelujejo osebe starejše od 18 let.

  3.       člen

  Sodelovanje v raziskavi, in s tem v nagradnem žrebanju, je mogoče le preko spleta.

  4.       člen

  Izbor oseb za sodelovanje v spletni anketi poteka naključno, iz spletnega panela organizatorja.

  5.       člen

  Za uspešno uvrstitev v žreb morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki o sodelujočem.

  Posamezna oseba se lahko uvrsti v žreb samo enkrat.

  6.       člen

  V žrebanje se bodo uvrstile osebe, ki bodo v času trajanja ankete, to je od 26.12.2019 do predvidoma 10.1.2020, v celoti izpolnile anketni vprašalnik.

  Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele ali nepopolno izpolnjene spletne ankete. Organizator si pridržuje pravico, da zapoznele ali nepopolno izpolnjene spletne ankete izloči iz žrebanja.

  7.       člen

  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradnem žrebanju imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

  8.       člen

  V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le osebe, ki v okviru spletne ankete sprejmejo pravila nagradnega žrebanja.

  Nagrade

  9.       člen

  Nagradni sklad: 1x darilni bon Big Bang v vrednosti 40 €.

              10.    člen

  Dobitek v nagradnem žrebanju je po 3. točki tretjega odstavka 105. člena ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 € (108. člen ZDoh-2). Dobitek v nagradnem žrebanju, ki presega vrednost 42 €, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 €, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 € všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

  Potek žrebanja

  11.   člen

  Organizator bo na svojem sedežu izmed vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov izžrebal 1 nagrajenca.

  12.   člen

  Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili.

  13.   člen

  Nagradno žrebanje bo izvedeno predvidoma 20.1.2020. Nagrajenec bo o prejemu nagrad obveščen preko e-maila.

  14.   člen

  Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

  15.   člen

  Žrebanje komisija izpelje na elektronski način. Izid žrebanja je naključen.

  16.   člen

  O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  -  datumu, uri in kraju žrebanja,

  -  članih komisije,

  -  izžrebancu oz. nagrajencu,

  - uri zaključka žrebanja.

  Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

  17.   člen

  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

  Pristojnosti komisije nagradnega žrebanja

  18.   člen

  Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajenca v skladu s temi pravili nagradnega žrebanja.

  19.   člen

  Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradnem žrebanju so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

  Prevzem nagrad

  20.   člen

  Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen preko e-maila, na dan žrebanja 20.1.2020, oziroma najkasneje 24.1.2020. Organizator bo nagrajencu v e-mailu sporočil nadaljnje informacije o prevzemu nagrade.

  Avtomatično se razume, da se nagrajenec s sodelovanjem v nagradnem žrebanju strinja z javno objavo njegovega imena in priimka za potrebe objave rezultatov nagradnega žrebanja.

  21.   člen

  Prejemnik nagrade se lahko s pisno izjavo, ki jo pošlje organizatorju, odpove nagradi v roku 2 (dveh) delovnih dni od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade.

  Če izžrebanec nagrade ne prevzame v dogovorjenem roku, organizator te nagrade ni dolžan podeliti drugemu udeležencu. 

  22.   Člen

  Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 30-ih dni po žrebu.

  23.   člen

  Vse specifike podelitve nagrad bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

  24.   člen

  Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

  25.   člen

  Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

  26.   člen

  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje. Morebitna odpoved nagradnega žrebanja bo objavljena na spletni strani organizatorja. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

  Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradnega žrebanja.

  Zaključek nagradnega žrebanja

  27.   člen

  Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradnega žrebanja dve leti.

  28.   člen

  Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

  Varstvo osebnih podatkov

  29.   člen

  S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec nagradnega žrebanja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradnega žrebanja.

  Končna določba

  30.   člen

  Pravila nagradnega žrebanja pričnejo veljati z dnem 24.12.2019. V času trajanja ankete so pravila na vpogled na spletnih straneh www.episcenter.si.


Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.