Raziskava: »Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji« - pravila sodelovanja v nagradnem žrebanju

21.04.2017SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNEM ŽREBANJU

  »Merjenje zadovoljstva uporabnikov avtocest v Sloveniji«

   

  Uvodne določbe

  1.       člen

  S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradnega žrebanja, ki ga organizira Episcenter d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

  Sodelovanje v nagradnem žrebanju

  2.       člen

  V nagradnem žrebanju sodelujejo osebe starejše od 18 let, ki imajo izpit za avto in se vsaj nekajkrat mesečno vozijo po slovenskih avtocestah.

  3.       člen

  Sodelovanje v raziskavi, in s tem v nagradnem žrebanju, je mogoče preko spleta.

  4.       člen

  Izbor oseb za sodelovanje v anketi poteka naključno, iz spletnega panela organizatorja.

  5.       člen

  Za uspešno uvrstitev v žreb morajo biti izpolnjeni vsi zahtevani podatki o sodelujočem.

  Posamezna oseba se lahko uvrsti v žreb samo enkrat.

  6.       člen

  V žrebanje se bodo uvrstile osebe, ki bodo v času trajanja ankete, to je od 22. 4. 2017 do 12. 5. 2017 (oz. do zapolnitve kvot), v celoti izpolnile anketni vprašalnik.

  Organizator ne nosi odgovornosti za zapoznele ali nepopolno izpolnjene spletne ankete. Organizator si pridržuje pravico, da nepopolne spletne ankete izloči iz žrebanja.

  7.       člen

  Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradnem žrebanju imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

  8.       člen

  V nagradnem žrebanju lahko sodelujejo le osebe, ki v okviru spletne ankete sprejmejo pravila nagradnega žrebanja.

  Nagrade

  9.       člen

  Nagradni sklad: 20x odsevni jopič.

  Potek žrebanja

  10.   člen

  Organizator bo na svojem sedežu izmed vseh izpolnjenih anketnih vprašalnikov izžrebal 20 nagrajencev.

  11.   člen

  Nagrajenci so udeleženci žrebanja, ki so bili izžrebani v skladu s temi pravili.

  12.   člen

  Nagradno žrebanje bo izvedeno 19. 5. 2017.

  13.   člen

  Žrebanje bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju. Izmed članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan pripraviti zapisnik o poteku žrebanja.

  14.   člen

  Žrebanje komisija izpelje na elektronski način. Izid žrebanja je naključen.

  15.   člen

  O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o:

  -  datumu, uri in kraju žrebanja,

  -  članih komisije,

  -  izžrebancu oz. nagrajencu,

  - uri zaključka žrebanja.

  Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

  16.   člen

  Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

  Pristojnosti komisije nagradnega žrebanja

  17.   člen

  Komisija nadzira izvedbo žrebanja nagrajencev v skladu s temi pravili nagradnega žrebanja.

  18.   člen

  Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradnem žrebanju so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

  Prevzem nagrad

  19.   člen

  Nagrajenci bodo o prejemu nagrad obveščeni preko e-maila ali telefona, na dan žrebanja 19. 5. 2017, oziroma najkasneje 26. 5. 2017. Organizator bo nagrajencem v e-mailu oz. po telefonu sporočil nadaljnje informacije o prevzemu nagrad.

  Avtomatično se razume, da se nagrajenci s sodelovanjem v nagradnem žrebanju strinjajo z javno objavo imena in priimka za potrebe objave rezultatov nagradnega žrebanja.

  20.   člen

  Prejemnik nagrade se lahko s pisno izjavo, ki jo pošlje organizatorju, odpove nagradi.

  21.   Člen

  Nagrada bo nagrajencem izročena v roku 30-ih dni po objavi imen nagrajencev.

  22.   člen

  Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

  23.   člen

  Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradnega žrebanja, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

  24.   člen

  V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno žrebanje. Morebitna odpoved nagradnega žrebanja bo objavljena na spletni strani organizatorja. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradnim žrebanjem oz. uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

  Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradnega žrebanja.

  Zaključek nagradnega žrebanja

  25.   člen

  Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradnega žrebanja, kakor tudi ta pravila, se hranijo v prostorih organizatorja nagradnega žrebanja dve leti.

  26.   člen

  Po preteku zgoraj navedenih rokov lahko organizator nagradnega žrebanja dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

  Varstvo osebnih podatkov

  27.   člen

  S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženci nagradnega žrebanja dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo so: telefonska številka, elektronski naslov, ime in priimek, naslov.

  28.   člen

  Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za vodenje evidenc organizatorja nagradnega žrebanja. Osebne podatke lahko organizator nagradnega žrebanja uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.

  Končna določba

  29.   člen

  Pravila nagradnega žrebanja pričnejo veljati z dnem 22. 04. 2017. V času trajanja spletne ankete so pravila na vpogled na spletnih straneh www.episcenter.si.


Episcenter d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana
E: info@episcenter.si
T: +386 1 470 26 00


Copyright (C) 2012-2015 Episcenter d.o.o.

Copyright (C) 2012-2014 Episcenter d.o.o.